NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông năm 2024

Điều lệ công ty 2023

Điều lệ công ty 2023

Điều lệ công ty 2023

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Biên bản ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023