TT

CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY

Branches of company

ĐỊA CHỈ/ĐIỆN THOẠI/FAX

Address/Telephone/Fax

1

Xí nghiệp bê tông dự ứng lực

PRESTRESSED CONCRETE MANUFACTURING FACTORY

- ĐC: Km 40+300, quốc lộ 3, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

- Add: Km40 +300, National Road No. 3, Tan Minh commune, Soc Son District, Hanoi City

- ĐT/Tel: 04.38856521

- Fax:      04.36411459

2

Xí nghiệp xây dựng công trình 1

WORKS CONSTRUCTION FACTORY NO. 1

- ĐC: Km 5+900, đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Add: Km 5+900, Giai Phong Road, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City

- ĐT/Tel: 04.38641333

- Fax:      04.36411459

3

Xí nghiệp xây dựng công trình 5

WORKS CONSTRUCTION FACTORY NO. 5

- ĐC: Km 5+900, đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Add: Km 5+900, Giai Phong Road, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City

- ĐT/Tel:  04.36411387

- Fax:       04.36410269

4

Xí nghiệp xây dựng công trình 6

WORKS CONSTRUCTION FACTORY NO. 6

- ĐC: Số 21 ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Add: No. 21, Lane 2, Dai Tu Street, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City

- ĐT/Tel: 04.35401061

- Fax:      04.36411459

5

Xí nghiệp xây dựng công trình 8

WORKS CONSTRUCTION FACTORY NO. 8

- ĐC: Số 21 ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Add: No. 21, Lane 2, Dai Tu Street, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City

- ĐT/Tel:  04.36413277

- Fax:       04.36410269

6

Xí nghiệp xây dựng công trình 9

WORKS CONSTRUCTION FACTORY NO. 9

- ĐC: Số 21 ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Add: No. 21, Lane 2, Dai Tu Street, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City

- ĐT/Tel:  04.36412702

- Fax:       04.36412702

7

Xí nghiệp xuất nhập khẩu dịch vụ và thương mại

IMPORT-EXPORT SERVICES AND TRADING FACTORY

- ĐC: Số 21 ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Add: No. 21, Lane 2, Dai Tu Street, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City

- ĐT/Tel:  04.35400486

- Fax:       04.36411459