Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bien-ban-DHDCD-thuong-nien-nam-2024