Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thong-bao-ve-viec-to-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022