BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (1)