Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

BIEN-BAN-DHDCD-BAT-THUONG-2022