Biên bản ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023